คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่5-6

นางบุญตา ราชวงษ์ ป.6/1(หัวหน้าสายชั้น)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวชนินาถ เผือกผ่อง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจุฑาทิพย์ พุดซา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสมฤทัย บัวสนธ์(วิชาการสายชั้น)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพรทิพย์ พึ่งน้ำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายวิศรุต เกิดทรัพย์ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1