คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3-4

นางสาวหยาดพิรุณ หลักมั่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปภัสสร หมู่โสภณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวดารารัตน์ เตโช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางแสงดาว แตงนวลจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอรษา รอดสารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุพินิจ บุญหล้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3