คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3-4

นางสาวอมเรศ ปานะถึก ป.3/5 MEP.(หัวหน้าสายชั้น)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวหยาดพิรุณ หลักมั่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปภัสสร หมู่โสภณ(วิชาการสายชั้น)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวดารารัตน์ เตโช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวดารณี พันธุนนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางแสงดาว แตงนวลจันทร์(รองหัวหน้าสายชั้น)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอรษา รอดสารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุพินิจ บุญหล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3