คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1-2

นางนัชชา โอรสรัมย์(หัวหน้าสายชั้น)
ครู คศ.1

นางศิริวรรณ อ่อนกล่ำ(รองหัวหน้าสายชั้น)
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอภิญญา พนมภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรักกัณต์ ขอทับกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้ว (M.E.P)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวปาลิตา ศรีสุข (วิชาการสายชั้น)
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนัชชา โอรสรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางรุ่งระวี กุลวงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวนลินี ทองสองสี(ครูพิเศษ)
ครู คศ.2

นางนาถนภา โชควนิช(ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นางสาวฟ้าทิพย์ สุวรรณโชติ(ครูพิเศษ)
ครูผู้ช่วย