คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางบุญตา ราชวงษ์
ครู คศ.2

นางศรัญญา ชูเชื้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปรียาภรณ์ ด่านพัฒนามงคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางศรีสุดา กฤษน้อย (ครูพิเศษ)