คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางรุจิรา แจ้งแสงทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางบุญตา ราชวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางศรัญญา ชูเชื้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางมนฑิรา ศรเกษตริน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

น.ส.นลินี ทองสองสี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางจิราภรณ์ ปานะถึก(ครูพิเศษ)
ครู คศ.3