คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางศรีสุดา กฤษน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางศรีสุดา กฤษน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวิศรุต เกิดทรัพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

น.ส.รัชนัย์ บุดดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

น.ส.ปรียาภรณ์ ด่านพัฒนามงคล(ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นางวรรณา วะนุยารักษ์(ครูพิเศษ)