คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสมฤทัย บัวสนธิ์
ครูผู้ช่วย

นายวิศรุต เกิดทรัพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางรัชนีย์ ภูมิพานิชย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางวรนุช ปลั่งแสงมาศ
ครู คศ.3