คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางรุ่งรวี จันทร์สุขดี
ครู คศ.3

นางอรษา รอดสารี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุพินิจ บุญหล้า
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางวัชรีพันธ์ เดชมนต์ (ครูพิเศษ)

นางสาวจุฑาทิพย์ พุดซา(ครูพิเศษ)