คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางพัชริดา เรืองศรี

หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางรุ่งรวี จันทร์สุขดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอรษา รอดสารี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางพัชริดา เรืองศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

น.ส.บงกชชกร สุดตา (ครูพิเศษ)

นางวัชรีพันธ์ เดชมนต์ (ครูพิเศษ)