คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

น.ส.ชนัฏมาศ สมมานะ

หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

น.ส.ปภัสสร หอมแสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

น.ส.ชนัฏมาศ สมมานะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

น.ส.อมเรศ ปานะถึก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

น.ส.ดารณี พันธุนนท์ (ครูพิเศษ)