คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปาลิตา ศรีสุข
ครูผู้ช่วย

นางนัชชา โอรสรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางรุ่งระวี กุลวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางนาภนภา โชควนิช (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นางสาวนลินี ทองสองสี (ครูพิเศษ)
ครู คศ.2