คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนภัสวรรณ วงศ์สง่าโชติช่วง

หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

น.ส.ขนิษฐา ฉัตรแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนัชชา โอรสรัมย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

น.ส.นาภนภา มิ่งขวัญ (ครูพิเศษ)
ครู คศ.1

นายภูมินทร์ ศิริมา
ครูอัตราจ้าง