คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางศิริวรรณ อ่อนกล่ำ

หัวหน้าคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

น.ส.อภิญญา พนมภูมิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวันทนา บุ้งทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวรนุช ปลั่งแสงมาศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

น.ส.หยาดพิรุณร์ หลักมั่น(ครูพิเศษ)