คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิริวรรณ อ่อนกล่ำ ครูประจำชั้นป.2/1

นางสาวอภิญญา พนมภูมิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวหยาดพิรุณร์ หลักมั่น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรักกันต์ ขอทับกลาง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวจารุวรรณ พิมพ์ทอง(M.E.P)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5