ปฐมวัย

นางสาวกัลยาณี บุญเถื่อน (I.E.P)หัวหน้าสายชั้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสุมนต์พร พูนสมบัติ(วิชาการสายชั้น)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางมาลัย ดิษบรรจง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจริยา คำพินิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางเจนจิรา จูเจ็ก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2