ปฐมวัย

นางศิริพร ซื่อสัตย์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจริยา คำพินิจ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางมาลัย ดิษบรรจง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุมนต์พร พูนสมบัติ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวกัลยาณี บุญเถื่อน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3