คณะผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวหทัยรัตน์ บัวขจร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอลิศา แสงประยงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา