ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรลือศักดิ์ สมานมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-ปัจจุบัน