ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ
16-27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ
เพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,12:23   อ่าน 42 ครั้ง