งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
การบริหารโรงเรียน โดยใช้ SD MODEL

         การบริหารโรงเรียน โดยใช้  SD MODEL  เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี     มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสม ตามห้วงเวลานั้นๆ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน     ทำให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ตามแนวคิด วิธีระบบ System Concept โดยพิจารณาจากปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ ผลผลิต (Output) ในการดำเนินงาน และใช้ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ตามเทคนิค 5 ใจ  (ให้ใจ ได้ใจ ประสานใจ ให้กำลังใจ และดูแลรักษาใจ) ทำให้การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายมีรายละเอียดของการพัฒนา การบริหารโรงเรียน  ดังนี้
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.13 MB