งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ปฐมวัย
การจัดการเรียนการสอนห้อง ปฐมวัย
อนุบาลปีที่ 2-3
หลักสูตรระดับเตรียมอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง  จะเน้นการดูแล เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด นำหลักสูตรของระดับชั้นอนุบาลมาบูรณาการ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับอายุของนักเรียน ซึ่งจะฝึกให้นักเรียนได้คิด ปฏิบัติ และเรียนรู้ผ่านกิจกรรม มีการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ดังนี้
          1.ด้านร่างกาย เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตตามวัย มีการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และประสาทสัมพันธ์ และปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี
          2.ด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่ร่าเริง แจ่มใส สามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่น ปลูกฝังการมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้อเฟื่อเพื่อแผ่
          3.ด้านสติปัญญา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาของนักเรียน ฝึกการสักเกต ทักษะการคิด ความจำ การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้มีนิสัยรักในการเรียนรู้
          รูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียนจะมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ โดยนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ โดยมีกิจกรรมในการเรียนรู้ดังนี้
-        เสริมประสบการณ์ด้วยนิทาน เพลง และเกมการศึกษาทุกวัน
-        การทำปริศนา และเล่นกับบล็อก
-        การระบายสี และการเขียนรูป การคัดและการแปะติด
-        การอ่านหนังสือ และการฟังเรื่อง
-        การพูด และการฟัง
-        การเล่นแต่งตัว และเล่นในมุมการเรียนรู้
-        การฟัง และเล่นดนตรี การเต้นรำ และเล่นละคร
-        การปีนป่ายอุปกรณ์เครื่องเล่น การทรงตัว การวิ่ง และการกระโดด
-        การเล่นกับดินเหนียว ดินน้ำมัน แป้งโด ทราย และน้ำ
โครงสร้างเวลาเรียน
          โรงเรียนกำหนดช่วงระยะเวลาเรียนของนักเรียนปฐมวัย 5-6 ชั่วโมงโดยประมาณแต่ละระดับชั้นไว้ดังนี้
หลักสูตร         กลุ่มอายุ         เวลาเรียน
อนุบาลปีที่ 2    4 ปี-4 ปี 11 เดือน  29  วัน       1 ปี (40 สัปดาห์ (200 วัน )
อนุบาลปีที่ 3    5 ปี-5 ปี 11 เดือน  29  วัน       1 ปี (40 สัปดาห์ (200 วัน )
 
กิจกรรมประจำวัน
          - พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่
          - พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
          - พัฒนาการคิด
          - ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
          - ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
          - ส่งเสริมให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจ
          - ส่งเสริมลักษณะนิสัย ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน
          - ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

การวัดและประเมินพัฒนาการ
          ประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 4-5 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กในแต่ละวัน ทั้งนี้ให้มุ่งนำข้อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาการตรงจุดหมายของหลักสูตร และสามารถชี้แนะแนวทางจากการประเมินไปแก้ไขให้ตรงกับจุดบกพร่องของหลักสูตร โดยการรายงานจากการประเมินจะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้านได้อย่างสมบูรณ์ เต็มตามศักยภาพ   การประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้
1. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน และนำผลงานมาพัฒนาเด็ก
2. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี
3. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน
4. ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เครื่องมือ และจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
5. ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะสมกับเด็ก รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูลหลายๆด้าน

ตารางกิจกรรม
กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมเสริม
1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 1 คณิตศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย
2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 2 วิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย
3 กิจกรรมสร้างสรรค์ 3 ทักษะทางภาษา
4 กิจกรรมเสรี 4 ทักษะทางคอมพิวเตอร์
5 กิจกรรมกลางแจ้ง    
6 กิจกรรมเกมการศึกษา    
 ประถมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
        จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต

 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน
 1.พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ยึคหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2.พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากล มีความสามารถในการแก้ปัญหา การคิด การสื่อสาร การใช้ทักษะและการใช้เทคโนโลยี
 3.ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย
 4.มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึคมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5.มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
   หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กำหนดลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนออกเป็น 8 ลักษณะ
  1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2.ซื่อสัตย์สุจริต
  3.มีวินัย
  4.ใฝ่เรียนรู้
  5.อยู่อย่างพอเพียง
  6.มุ่งมั่นในการทำงาน
  7.รักความเป็นไทย
  8.มีจิตสาธารณะ

 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
   หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 มุ่งพัฒนาให้นักเรียนที่ศึกษาจนจบหลักสูตร มีความสามารถและสมรรถนะที่สำคัญ ดังนี้
 1.ความสามารถในการสื่อสาร
 2.ความสามารถในการคิด
 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


โครงการห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program: MEP)
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ห้องเรียน
          มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของต้นสังกัดและเพียงพอ (โดยไม่กระทบกับจำนวนห้องเรียนปกติ)  ภายในห้องเรียน MEP มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน MEPติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , LCD Projector , Visualizer , เครื่องคอมพิวเตอร์ , มุมหนังสือ สำหรับสืบค้นข้อมูล โต๊ะทำงานสำหรับครู และโต๊ะนักเรียนที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทำกิจกรรมแบบกลุ่มได้ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบเสียงติดตั้งภายใน
ห้องเรียนพิเศษ
 1. ห้องสมุด                            2. ห้องดนตรี
 1. ศูนย์อาเซียนศึกษา                 4. ศูนย์นักคิด
 1. ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ                6. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
 1. ห้องปฏิบัติการ
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน    1     ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน    1     ห้อง
 1. ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1
 2. แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะ Zero Waste School
 3. แหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
กิจกรรมทางวิชาการ
 1. กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
 2. กิจกรรมทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป
 3. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  
 4. กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
 5. ค่ายวิชาการ (English Camp,Science Camp,Math Camp)
 6. กิจกรรมวันสำคัญ
- New Year’s Day                - Valentine’s Day
- Halloween’s Day                - Christmas ‘s Day
บันทึกข้อความสรุปผลการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.68 KB