งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
เกณฑ์การจบหลักสูตร
เกณฑ์การจบหลักสูตร
ห้องเรียนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ผู้เรียนที่จะได้รับอนุมัติให้ผ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  (หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ)  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม  ไม่น้อยกว่า  66  หน่วยน้ำหนัก  และต้องได้ผ่านไม่น้อยกว่า  66  หน่วยน้ำหนัก
 2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ได้รับระดับคุณภาพดีเยี่ยม  ดี หรือผ่านเกณฑ์การประเมิน
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้รับระดับคุณภาพดีเยี่ยม  หรือดี หรือผ่านเกณฑ์การประเมิน
 4. ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามที่โรงเรียนกำหนดและผ่านการประเมินผลทุกกิจกรรมเป็น ผ
 
ห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ผู้เรียนที่จะได้รับอนุมัติให้ผ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  (หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ)  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม  ไม่น้อยกว่า  66  หน่วยน้ำหนัก  และต้องได้ผ่านไม่น้อยกว่า  66  หน่วยน้ำหนัก
 2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ได้รับระดับคุณภาพดีเยี่ยม  ดี หรือผ่านเกณฑ์การประเมิน
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้รับระดับคุณภาพดีเยี่ยม  หรือดี หรือผ่านเกณฑ์การประเมิน
 4. ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามที่โรงเรียนกำหนดและผ่านการประเมินผลทุกกิจกรรมเป็น ผ
 5. ผ่านการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 6. ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสหภาพยุโรป โดยผ่านการทดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับ A2 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 , 6
 7. เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนตามโครงการทุกกิจกรรม
 8. เข้าสอบ O-NET ตามที่ สพฐ. กำหนด
 
คำอธิบายความหมายของระดับผลการเรียน
และตัวอักษรในการรายงานผลการเรียน
4        หมายถึง         ผลการเรียนดีเยี่ยม
3.5      หมายถึง         ผลการเรียนดีมาก
3        หมายถึง         ผลการเรียนดี
2.5      หมายถึง         ผลการเรียนค่อนข้างดี
2        หมายถึง         ผลการเรียนน่าพอใจ
1.5      หมายถึง         ผลการเรียนพอใช้
1        หมายถึง         ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
0        หมายถึง         ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
ร        หมายถึง         รอการตัดสินหรือยังไม่ได้ตัดสินอันเนื่องจากขาดสอบปลายภาคหรือปลายปี
ผ        หมายถึง         ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มผ      หมายถึง         ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 
คำอธิบายความหมายของระดับคุณภาพ
 • การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ต้องได้รับผลการประเมิน 3 ระดับ    คือ     ดีเยี่ยม  ดี  และผ่านเกณฑ์การประเมิน
 • การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องได้รับผลการประเมิน 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม  ดี  และ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 • การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต้องได้รับผลประเมิน “ผ่าน” ในทุกกิจกรรม
 
 
 
 
การใช้ข้อสอบกลาง
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3  โดยให้ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสอบปลายปีร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4, 5 โดยมีรายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลางในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้
ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ป.4-5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  3 กลุ่มสาระหลัก  (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
แนวทางการใช้ข้อสอบกลาง
ผลสอบของนักเรียนแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน
คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน
(70 %)
คะแนนสอบปลายภาคเรียน
(30 %)
- คะแนนจิตพิสัย
- คะแนนสอบท้ายบท/กลางภาค
- คะแนนตรวจงาน/โครงการ
- คะแนนสอบภาคปฏิบัติ
ฯลฯ
ข้อสอบกลางร้อยละ 20 ของ
คะแนนสอบปลายภาคเรียน

 
 คิดเป็นร้อยละ 6
ข้อสอบโรงเรียนร้อยละ 80 ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน

 
คิดเป็นร้อยละ 24
 
การใช้คะแนน O-NET
          ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้ผลการเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน 70 : 30
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.16 KB