ภารกิจกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
ภารกิจกลุ่มบริหารงานวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาฯ
- งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- งานนิเทศการศึกษา
- งานแนะแนวการศึกษา
- งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในฯ
- งานประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับบุคคล   สถานศึกษา และองค์กรอื่น
- งานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรียน
- งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนฯ
- งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีฯ
- งานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
- งานสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
- งานจุดเน้นตามนโยบายฯ